MŠ Zvoneček Hradec Králové
mscajkovskeho@volny.cz    495 270 713

Řád školní jídelny platný od 1. 3. 2024

Vnitřní řád vyplývá ze:

1. Zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

a jiném vzdělávání /školský zákon/, ve znění pozdějších předpisů.

Vyhlášky č. 107/2005 Sb. o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů.

Vyhlášky č. 84/2005 Sb. o nákladech na závodní stravování . . . , ve znění

pozdějších předpisů.

Zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

Zákona 137/2004 Sb. o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní
a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných ve znění pozdějších předpisů.

Nařízení EU č. 852/2004 Sb. o hygieně potravin ve  znění pozdějších předpisů.

Zákona č. 258/200 Sb. o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů

Dále se řídí výživovými normami, rozpětím finančního normativu na nákup potravin
a spotřebním košem.

2. Organizace školního stravování:

Každé dítě na zařízení školy v době výdeje stravy je povinno se stravovat.

Každé dítě má právo na odběr 1ks  přesnídávky, 1ks oběda, 1ks svačiny.

ŠJ nezajišťuje dietní stravování. Děti s alergiemi na různé potraviny doloží potvrzení od lékaře.

Dítě je přihlášeno ke stravování vyplněním evidenčního listu strávníka. Cena jídla se stanoví podle věku dítěte dosaženého ve školním roce – září až srpen.

Dítě má nárok na stravu bez mzdových a věcných nákladů pouze v době přítomnosti ve škole.

První den nemoci, neplánované nepřítomnosti, kdy již nebylo možné stravu odhlásit, si může rodič vyzvednout oběd do jídlonosiče v době výdeje v kuchyni školní jídelny, přesnídávku
a svačinu v době výdeje na příslušné třídě.

Doplňková jídla nelze z hygienických důvodů uchovávat, odebrat je lze pouze v době výdeje. Vydaná strava je určena k okamžité spotřebě, po jejím vydání zákonným zástupcům škola neručí za způsob uchování jídla.

V případě neodhlášení stravy v další dny nemoci bude strava účtována za plnou cenu a může být odebrána. Oběd a doplňková jídla si rodič vyzvedne v době výdeje stravy – přesnídávku /od 8.00 hod. do 8.45 hod. na třídě/, oběd /od 11.00 hod do 11.30 hod. v kuchyni školní jídelny/ a svačinu /od 14.00 hod. do 14.30 hod. na třídě/. Rozdíl ceny stravného /mzdové a věcné náklady/ se účtují ze stravného.

3. Přihlašování a odhlašování stravy:

Děti jsou od data nástupu na evidenčním listu strávníka přihlášené ke stravování, pouze se odhlašují.

Zákonný zástupce může odhlašovat stravu přes internet – www.odhlaska.cz – číslo školní jídelny je 5200, telefonicky na č. 495 263 679 – MŠ Zvoneček, Hradec Králové.

Odhlášky na další den je nutné provést do 12.00 hodin, po této době se normuje jídlo na další den dle počtu přihlášených strávníků.

V době uzavření mateřské školy, přes prázdniny a v době svátků, jídelna nevaří a každý strávník je automaticky odhlášen. O termínech uzavření budou s předstihem strávníci informováni na nástěnce u vchodu do mateřské školy.

V měsíci červenci a srpnu lze přijmout do mateřské školy děti z jiné mateřské školy, a to nejvýše na dobu, po kterou jiná mateřská škola přerušila provoz. Cena stravy pro tyto cizí děti je stejná jako stanovená cena pro vlastní strávníky.

4. Úhrada stravného:

Stravné se platí zálohově, předem na účet MŠ do 15. dne předcházejícího měsíce. Vyúčtování úhrady za stravování bude provedeno po ukončení celkové školní docházky zasláním na účet uvedený v evidenčním listě strávníka. Přeplatky ve školním roce jsou převedeny do dalšího měsíce. Přeplatek se může převézt i na sourozence na základě písemné žádosti.

- bankovní spojení: 12830511/0100

- variabilní symbol: kód sdělí vedoucí ŠJ

Výdej stravy budova Čajkovského:
Přesnídávka:
- oranžový, žlutý zvoneček, červený a zelený zvoneček: 8.30 hod.

Oběd:
- do jídlonosiče: 11.00 hod. – 11.30 hod.

- na třídách MŠ:
oranžový zvoneček: 11.15 hod.
žlutý zvoneček: 11.30 hod.
červený a zelený zvoneček: 11.40 hod.

Svačina:
- oranžový, žlutý zvoneček, červený a zelený zvoneček: 14.00 hod.

 Výdej stravy budova Štechova:
Přesnídávka:
- kuřátka, medvídci, včeličky, berušky: 8.30 hod.

Oběd:
- do jídlonosiče: 10.45 hod. – 11.00 hod.

- na třídách MŠ:
kuřátka, medvídci: 11.15 hod.
včeličky, berušky: 11.45 hod.

 Svačina:
- kuřátka, medvídci, včeličky, berušky: 14.00 hod.

Dítě, které nemá zaplacenou stravu, nemůže být přijato tento den do MŠ.

5. Dohled v době podávání jídel:

Děti se stravují na jednotlivých třídách. Dodržují stanovená pravidla školy i třídy, chovají se dle pravidel slušného chování. Jsou vedeny k estetice, kultuře a zásadám správného stolování, samostatnosti a sebeobsluze. Školní jídelna je organizační součástí mateřské školy, proto se na chování dětí vztahují pravidla uvedená ve Školním řádu MŠ. Děti mají za povinnost šetrně zacházet s majetkem školy. Bezpečnost a ochranu zdraví dětí v době stravování zajišťují pedagogičtí pracovníci.

 

Ceny stravného platné od 1. 3. 2024

dítě do 6 let                                                                dítě 7 let

přesnídávka:    10,- Kč                                     přesnídávka:             11,- Kč 

oběd:                25,- Kč                                      oběd:                         27,- Kč

svačina:           10,- Kč                                        svačina:                    11,- Kč

na nápoje:          5,- Kč                                      na nápoj:                     5,- Kč

Cena:              50,- Kč                                        Cena:                        54,- Kč

 

V případě neodhlášené stravy v další dny nemoci činí plná cena celodenní

112,- Kč a polodenní 92,- Kč pro děti do 6 let a 116,- Kč celodenní a polodenní

95,- Kč pro děti od 7 let.

6. Jídelní lístek:

Sestavování jídelníčku se řídí zásadami zdravé výživy a spotřebním košem. Cena pitného režimu je zahrnuta v celodenní stravě.

Jídelní lístek a vnitřní řád školní jídelny je vyvěšen na nástěnce a na emailové adrese www.mszvonecekhk.cz.

Zákonní zástupci byli informování o obsahu a vydaní vnitřního řádu před nástupem dítěte do MŠ.

Dotazy a připomínky k provozu ŠJ přijímá Lýdia Poláčková, vedoucí ŠJ při MŠ Zvoneček, Čajkovského 1093, Hradec Králové, telefon č. 495 263 679 a emailová adresa sj.cajkovskeho@volny.cz.

MŠ Čajkovského

e-mail: mscajkovskeho@volny.cz
mobil: 495 263 679
adresa: Čajkovského 1093, Hradec Králové
Zobrazit mapu

MŠ Štechova

e-mail: mscajkovskeho@volny.cz
mobil: 495 270 713
adresa: Štechova 1327, Hradec Králové
Zobrazit mapu